Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen

Jan Svendsen

Formand

Engvang 6, 7330 Brande
Tlf. 20 66 95 56
Mail post@dialogforum.dk

Kurt Hansen

Næstformand

Kølkær

 

 

Erik Lund

Kasserer

Isenvad

 

 

Ole Hald

Sekretær

Snejbjerg.

 

Niels Frederik Olsen

Bestyrelsesmedlem

Brande

Knud Egon Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Herning

Kristine Holm-Jensen

Sekretær

Museum Midtjylland (repræsentant for Herning Kommune)

 

Jørgen Jepsen

Bestyrelsessuppleant

Brande

 

 

Arne Bytofte

Bestyrelsessuppleant

Herning

 

 

Jørgen Andersen

Forretningsfører

Kølkær

 

 

Carlo Thomsen

Revisor

Ikast

 

 

Viggo Dinesen

Revisorsuppleant

Søby

 

 

Æresmedlem

Søby Brunkulsmuseum har på den årlige generalforsamling 2024 udnævnt Finn John Kristensen fra Kølkær, kendt som Mambo, til æresmedlem.

 

Han kom i bestyrelsen i 2004 og har i de fleste år fungeret som næstformand ud over at have virket som en populær guide på omkring 2.000 rundvisninger.

 

For et år siden blev han ramt af sygdom og trådte tilbage, men heldigvis er han igen kommet ovenpå og hjælper med forefaldende arbejde.

 

Gennem alle årene har Mambo været samlingspunkt på museet, som han har repræsenteret ved talrige indslag i aviser, fjernsyn og radio. Han bidrog med væsentlig viden og læste også den afsluttende korrektur på bogen om ”Det brune guld” i 2007 og på Kulstykket i Abildaa i 2014.

 

Finn John Kristensen er vokset op i Søby, hvor hans far gravede brunkul og hans mor havde folk på kost.

Selv har han arbejdet med brunkul, men blev udlært typograf.

 

En hel speciel detalje gør, at han fremover vil blive husket på brunkulsmuseet.Finn John Kristensen har hele sit liv været optaget af fodbold som spiller, træner og entusiast.Han har fortalt talrige anekdoter fra fodboldtiden, og mange af dem gælder historier fra omklædningsrummet – altså tredje halvleg.

 

Da museet for to år siden indviede vores frokoststue i det nye værksted, fik den navnet Mambos Klubhus.

 


 
Tidligere udnævnte æresmedlemmer:
Svend Erik Jakobsen og Elmer Nielsen 2001. Hans Peter Rasmussen 2015. Dertil kommer, at museets stifter Johannes Rolsted er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Søby Brunkulsmuseum Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens Navn er: Søby Brunkulsmuseum
Foreningens hjemsted er: Brunkulsvej 29, Søby, 7400 Herning

§ 2 Formål

Foreningens formål er primært at eje og drive Søby Brunkulsmuseum, herunder at orientere om:
– brunkulsepoken i perioden 1939-1970.
– brunkullenes betydning for det danske samfund i en tid, da importen af udenlandsk brændstof var stoppet.
– vilkårene for folkene i lejerne, såvel arbejderne som familierne, der boede der.
Samt sørge for at:
– indsamle og registrere gamle fotos, genstande, værktøj og lignende med naturlig tilknytning til
– bakke op om fredningens bestemmelser for Søby Brunkulslejer.
– udnytte museets arealer bedst muligt.
– foretage reparation og istandsættelse på museet af bevaringsværdige bygninger og anlæg samt genrejsning af typiske bygninger og anlæg.

Mere overordnet kan orienteres om geologi og råstofudnyttelse.
Ornitologer og andre med naturinteresser kan eventuelt have tilknytning til stedet.

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1 – optagelse.
Som medlem kan optages maximalt 50 personer.
Nye medlemmer kan kun optages såfremt mindst 4/5 af generalforsamlingen stemmer for.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres navneprotokol over medlemmer.
Stk. 2 – ophør.
Medlemskabet ophører ved udmeldelse til formanden.
Stk. 3 – kontingent.
Det betales ikke kontingent.
Stk. 4 – rettigheder og pligter.
– medlemmer har ret til at deltage i foreningens generalforsamling.
– medlemmer har ret til at deltage i foreningens aktiviteter.
– medlemmer kan være opsøgende med hensyn til at finde effekter og aktiviteter, der fremmer/udvider foreningens virkefelt.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 – myndighed.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2 – tidspunkt for den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af marts.
Stk. 3 – tidspunkt for ekstraordinære generalforsamlinger.
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når minimum to bestyrelsesmedlemmer finder anledning hertil.
Stk. 4 – indkaldelse.
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Stk. 5 – dagsorden ved den ordinære generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
3. Godkendelse af regnskabet ved kassereren.
4. Godkendelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer.
6. Valg af:
– bestyrelse (kun ulige årstal).
– suppleanter til bestyrelsen.
– revisor.
– revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 6 – afstemningsmåde.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.
Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7 – vedtægtsændringer.
Vedtægterne for Søby Brunkulsmuseum kan kun ændres, såfremt ændringen vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og godkendes af Herning Kommune.

§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1 – bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af syv medlemmer.
Bestyrelsen vælges/udpeges som følger:
– seks bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, og ét medlem udpeges af Museum Midtjylland.
Valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foregår på følgende måde:
– der vælges tre medlemmer hvert andet år; første gang marts 1999.
– medlemmer vælges for fire år ad gangen.
– hvert år vælges to suppleanter. Den, der har opnået flest stemmer, indtræder først i bestyrelsen.
– hvert år vælges en revisor og en revisorsuppleant.
– genvalg kan finde sted.
Stk. 2 – bestyrelsens arbejdsområde.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der holdes minimum fire bestyrelsesmøder årligt, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt.
Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over hvert møde, og denne godkendes og underskrives efterfølgende af bestyrelsen.
Stk. 3 – bestyrelsens pligter.
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltning af museets formue. Museets kontante beholdning skal indestå på museets konto i bank eller sparekasse.
Bygninger, indbo, materialer med videre skal være forsikret i anerkendt forsikringsselskab. Lovpligtige forsikringer skal ligeledes være tegnet.
Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider. Åbningstiden skal afpasses efter årstid, behov og økonomi.
Mod forudgående aftale kan bestyrelsen give vederlagsfri adgang for skoleelever fra Herning Kommune, der agter at besøge museet som led i undervisningen.

§ 6 Tegningsberettigelse og hæftelse

Stk. 1 – tegningsret.
Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab eller af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Herning Kommune.
Stk. 2 – hæftelse.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7 Regnskab

Museets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af museets kasserer og revideres af den valgte revisor.
Formanden fremlægger bestyrelsens godkendte beretning, og kassereren fremlægger underskrevet og revideret årsregnskab til godkendelse på museets ordinære generalforsamling.

§ 8 Opløsning med videre

Stk. 1 – opløsning
Til foreningens opløsning kræves på en generalforsamling vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed.
Opløsning skal godkendes af Herning Kommune.
Stk. 2 – foreningens midler i tilfælde af ophør/opløsning
Såfremt foreningen Søby Brunkulsmuseum opløses, skal Museum Midtjylland – betinget af, at Museum Midtjylland vil videreføre driften af museet – tilbydes foreningens formue; herunder jordbesiddelser.
I det omfang Museum Midtjylland ikke ønsker at videreføre driften, tilfalder foreningens formue, herunder jordbesiddelser, Herning Kommune.
I det omfang Herning Kommune ikke ønsker at videreføre driften, er Herning Kommune pligtig til at tilbyde Museum Midtjylland – vederlagsfrit – de bygningsdele og det løsøre, som foreningen ejer, mod at Museum Midtjylland afholder de positive udgifter ved flytningen.
Den formue, herunder jordbesiddelser, der herefter resterer, tilfalder Herning Kommune til benyttelse til andre kulturelle formål.

***
Ovennævnte vedtægter for Søby Brunkulsmuseum, der afløser de tidligere vedtægter dateret den 3. april 2000, er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2020.
Den siddende bestyrelse:
Formand Jan Svendsen, næstformand Finn John Kristensen, kasserer og sekretær Jørgen Andersen, medlem Kurt Hansen, medlem Peer Knudsen, medlem Erik Lund og medlem Laura Weikop, Museum Midtjylland.

Besøg os og hør mere om historien

Søby Brunkulsmuseum fortæller den unikke historie om brunkulseventyret i Danmark. Siden åbningen i 1977 har tusinder af gæster nydt godt af de lokale ildsjæles arbejde med at vise og berette om danmarkshistoriens farligste arbejdsplads og mest særprægede boplads.